Wij zijn gesloten

ANBI


De Leidse rechtswinkel werkt met een juridisch spreekuur. Hier kunt u uw vraagstuk persoonlijk voorleggen aan een van onze adviseurs. Op deze manier kunnen we efficient en duidelijk met u communiceren. Wij geven aanvullende informatie waar nodig, adviseren u zo goed mogelijk of verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Naam
Stichting Juridisch Adviesbureau ‘De Leidse Rechtswinkel’

RSIN
002817329

Het Beleidsplan

1. Inleiding
In dit beleidsplan legt de Stichting Juridisch Adviesbureau ‘De Leidse Rechtswinkel’ ( hierna: de Stichting) haar beleidsvoornemens voor de periode 2021-2025 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van het tot haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. Het doel van de Stichting is de juridische hulpverlening en al hetgeen daarmee samenhangt, door bij voorkeur studenten van de Universiteit Leiden, aan bewoners van de regio Leiden.
De Stichting is opgericht op 25 februari 1972. Sindsdien heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Dit heeft door de jaren heen voor een stijgende lijn gezorgd in het aantal cliënten dat door de Stichting is geholpen bij juridische vragen. In het jaar 2020 heeft de Stichting met ongeveer 120 studentvrijwilligers ruim 2000 cliënten van juridisch advies voorzien. Om de cliënten op een breed terrein te kunnen adviseren en de kwaliteit van de adviezen te waarborgen, heeft de Stichting zeven afdelingen die zeven verschillende rechtsgebieden beslaan. Bij elk van deze zeven afdelingen kunnen cliënten terecht voor juridische hulp op een specifiek rechtsgebied. De juridische adviseurs specialiseren zich, door middel van een interne opleiding, in het rechtsgebied van hun afdeling.

2. Werkzaamheden
Doelstelling
Artikel 2 van de statuten beschrijft het doel van de Stichting Juridisch Adviesbureau ‘De Leidse Rechtswinkel’ als volgt:
‘De Stichting heeft ten doel: de juridische hulpverlening en al hetgeen daarmee samenhangt door bij voorkeur studenten van de Universiteit Leiden aan bewoners van de regio Leiden.’
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Bestuur
De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vier of vijf leden. Het bestuur is belast met de algemene leiding en het dagelijks bestuur van de Stichting. Het vertegenwoordigt de Stichting naar buiten toe, legt het beleid vast en ziet erop toe dat dit beleid en de doelstellingen van de Stichting gevolgd worden. De namen van de huidige bestuursleden staan vermeld onder het kopje ‘over ons’.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verlenen van juridische hulp aan cliënten uit Leiden en omgeving. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten treft u verder in dit beleidsplan aan. Om de activiteiten mogelijk te maken, werft de Stichting fondsen.

3. Werving van gelden
De Stichting is voor de uitoefening van haar werkzaamheden volledig afhankelijk van subsidies en giften. Deze gelden worden verworven door het bestuur. Doordat de Stichting het algemeen belang dient van inwoners van de gemeente Leiden en de omliggende gemeenten, maakt de Stichting aanspraak op subsidies van verschillende gemeenten. Daarnaast benadert het bestuur verschillende bedrijven voor een incidentele bijdrage. Tevens kunnen cliënten tijdens een spreekuur een donatie doen. Met de subsidies en giften streeft het bestuur ernaar om jaarlijks de benodigde financiën voor het realiseren van haar doelstelling te verwerven.
De Stichting is tot ultimo 2021 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ook voor de periode vanaf 1 januari 2022 zal zij proberen deze status te verwerven. Indien zij deze status bezit, kan zij haar donaties vrij van schenkingsrecht ontvangen. Bovendien kunnen donateurs hierdoor hun donatie, onder voorwaarden, fiscaal gefacilieerd laten plaatsvinden.

4. Beheer en besteding van gelden
De jaarlijks verworven gelden worden veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben met name betrekking op uitgaven als bank- en administratiekosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, reiskostendeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen door het bestuur voor eigen rekening genomen.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi verantwoord.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies en giften, alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden voor het grootste gedeelte gebruikt voor de huisvestingskosten, kantoorkosten, personeelskosten en administratie- en advieskosten. Dit zijn verreweg de belangrijkste kosten die de Stichting maakt om de Rechtswinkel draaiende te houden en zodoende zoveel mogelijk cliënten juridische hulpverlening te kunnen bieden.
Ook voor de komende jaren zullen bovengenoemde kosten de belangrijkste kosten zijn waar de Stichting haar vermogen voor zal aanwenden. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen aanhouden als reserve met het oog op onvoorziene incidentele uitgaven of het wegvallen van subsidie(s).
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.

Het Beloningsbeleid
De Stichting streeft ernaar om de ontvangen subsidies en giften zoveel mogelijk te besteden aan juridische hulpverlening.
Alle bestuursleden, receptionisten en juridische medewerkers verrichten hun werkzaamheden geheel vrijwillig en ontvangen geen enkele vorm van beloning voor hun taken. Om de continuïteit te waarborgen heeft De Stichting wel één administratief medewerker in dienst die voor zijn taken een beloning ontvangt. Deze medewerker wordt beloond conform het wettelijk minimumloon.

De Doelstelling
Zoals u in het Beleidsplan kunt lezen, beschrijft artikel 2 van de statuten het doel van de Stichting Juridisch Adviesbureau ‘De Leidse Rechtswinkel’ als volgt:
‘De Stichting heeft ten doel: de juridische hulpverlening en al hetgeen daarmee samenhangt door bij voorkeur studenten van de Universiteit Leiden aan bewoners van de regio Leiden.’
De statutaire doelstelling is dus het bieden van juridische hulpverlening. Belangrijk daarbij is dat de hulpverlening laagdrempelig en kosteloos dient te zijn, met het oog op de minder vermogende cliënten. Deze cliënten beschikken immers niet over de middelen om een advocaat te bekostigen en beschikken daarnaast vaak niet over een rechtsbijstandverzekering.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting verleent juridische hulp aan cliënten. Cliënten kunnen een afspraak maken op een van de zeven afdelingen voor een spreekuur. Tijdens een dergelijk spreekuur wordt de cliënt door één of twee studenten geholpen. Juridische vragen vereisen vaak wat uitzoekwerk. De studenten zullen daarom vaak verschillende bronnen moeten raadplegen en de documenten van de cliënt doorspitten. Afhankelijk van de juridische vraag en de feiten van omstandigheden van de zaak, worden er aanvullende handelingen verricht zoals het invullen van formulieren of het opstellen van een bezwaarschrift.
Vanwege de enorme diversiteit aan juridische vragen die de Stichting behandelt, is het onmogelijk om de verrichte activiteiten naar aanleiding van de ruim 3200 zaken op te sommen. Elk juridisch geschil en de daaruit voortvloeiende vraag is uniek. Om toch zo concreet mogelijk de werkzaamheden van de Stichting weer te geven, worden de meest voorkomende uitgeoefende activiteiten hieronder puntsgewijs per afdeling weergegeven:

Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomsten in begrijpelijke taal uitleggen, de daaruit voortvloeiende rechten met de cliënt bespreken en het beoordelen van de overeenkomst aan de wettelijke eisen.
De rechten van een werknemer bij een (dreigend) ontslag toelichten, het opstellen van een brief of bezwaarschrift, een vaststellingsovereenkomst naar aanleiding van een ontslag doornemen en beoordelen.
Vragen omtrent de WW-uitkering, de ZW-uitkering, de doorbetalingsverplichting van de werkgever tijdens ziekte en de arbeidsongeschiktheidsuitkering beantwoorden.

Belastingrecht
Het ondersteunen van de cliënten bij het invullen van (elektronische) (aangifte)formulieren en alle daaruit voortvloeiende vragen zoals de aftrekbaarheid van specifieke kosten.
Het uitzoeken van vragen omtrent de zorg-, huur-, of kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Het aanvragen van een toeslag en het wijzigen van toetsingsinkomens.
Het opstellen van brieven en bezwaarschriften aan de Belastingdienst. Het aanvragen van betalingsuitstel, betalingsregelingen of kwijtscheldingen voor opgelegde aanslagen.

Consumentenrecht
Het helpen bij vragen naar aanleiding van problemen, gebreken of schade omtrent een consumentenkoop. Het invullen van formulieren en het toelichten van procedures.
Helpen bij vragen of klachten over (producten of diensten van) energiebedrijven, autogarages, reisorganisaties of telefoniebedrijven.
Het helpen bij het verhalen van schade of het eisen van een schadevergoeding naar aanleiding van een consumentenkoop.

Immigratierecht
Cliënten uitleg geven over procedures en voorwaarden omtrent het eigen verblijf of verblijf van familieleden in Nederland, zoals verblijfsvergunningen.
Het helpen bij een aanvraag, een brief of het invullen van formulieren voor de immigratie- en naturalisatie dienst (IND).
Cliënten adviseren en informeren over de procedures omtrent het aanvragen van een visum voor een bepaald land.

Personen- en Familierecht
Vragen beantwoorden omtrent samenlevingsvormen zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap en de bijbehorende rechtsgevolgen, in het bijzonder bij beëindiging daarvan.
Cliënten informeren over de procedures rondom het beëindigen van een huwelijk of andere samenlevingsvormen en de bijkomende vragen over bijvoorbeeld (kinder)alimentatie.
Cliënten helpen bij vragen over verschillende vormen van toezicht zoals curatele, bewind en mentorschap en vragen over erkenning en gezag van kinderen.

Strafrecht en Burgerlijk Procesrecht
Cliënten helpen en adviseren met betrekking tot vragen over dagvaardgingen, deurwaarders en boetes. Het opstellen van brieven, zoals bewaarschriften of beroepsschriften.
Informatie geven over het doen van aangifte en de juridische gevolgen ervan.
Advisering bij klachten over advocaten of het handelen van de politie. Het opstellen van een klachtenbrief aan de deken bij de Orde van Advocaten of een Politiekorps.

Wonen en Overheid
Juridische hulp bij onderhoudsproblemen of andere problemen met betrekking tot een huurwoning of met de verhuurder. Het opstellen van brieven en informatie geven over de rechten van een huurder.
Het adviseren bij conflicten met buren en de juridische mogelijkheden bespreken.
Het adviseren en ondersteunen bij klachten over de overheid en problemen met overheidsbezwaarschriften.

U vindt hier het jaarverslag van 2020 in PDF-bestand: https://drive.google.com/file/d/1T97abAAYfoXINev29SFBLLFSTq0dgyKZ/view?usp=sharing 

Jaarrekening downloaden

U vindt hier de jaarrekening van 2021 in PDF-bestand: https://drive.google.com/file/d/18VsHry8b_HIM3GCte1Kyj2tIlxj8XlFH/view?usp=sharing 

Heeft een vraag over een juridische kwestie?

Maak dan een telefonische afspraak op 071 514 15 16.
Of kijk of uw vraag hier al bijstaat.